ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Szanowni Państwo,

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (Polish Myeloma Consortium – PMC) jest organizacją, którego ma stanowić ponadinstytucjonalną platformę do incjowania, planowania, realizacji prospektywnych badań klinicznych oraz biologicznych dotyczących szpiczaka plazmocytowego. PMC jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska naukowego hematologów, onkologów, a także biologów, by z wykorzystaniem krajowego zaplecza badawczego stworzyć formalne możliwości prowadzenia międzyośrodkowych badań klinicznych i przedklinicznych. Wzorem dla nas są takie organizacje, jak MMRC (The Multiple Myeloma Research Consortium) oraz IFM (Intergroupe Francophone du Myélome), mające duży wkład w postęp wiedzy z zakresu biologii i leczenia szpiczaka plazmocytowego.

Powstaliśmy w styczniu 2014 roku. Nie powstaliśmy w próżni, ale wręcz w samym środku życia naukowego polskiej hematoonkologii. Główną inspiratorką powstania PMC była prof. Anna Dmoszyńska, od której odbieramy gratulacje oraz silny głos wsparcia. Bardzo dużą rolę odegrał także prof. Andrzej Jakubowiak z University of Chicago, który z zaangażowaniem wspiera polskie aspiracje naukowe. Z aprobatą odnieśli się do powstania Konsorcjum prof. Roman Hájek z Zakładu Patologii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz prof. Xavier Leleu z Service des Maladies du Sang, Hopital Huriez w Lille we Francji.

Jesteśmy organizacją otwartą na współpracę z podobnymi grupami badawczymi w Polsce, jak np. PALG i PLRG. Chcemy korzystać z ich doświadczenia i wymieniać się inicjatywami badawczymi. Współpracujemy też z Polską Grupą Szpiczakową (PGSz), która jest niezbędnym i stałym elementem polskiego środowiska hematologicznego. Bez wsparcia środowiska polskich hematologów zrzeszonych w PGSz nasze stowarzyszenie nie odniesie sukcesu.

Badanie kliniczne to najbardziej zaawansowana forma badania naukowego oparta na zaufaniu w relacji pacjent-lekarz/badacz, które sprawdza skuteczność hipotezy terapeutycznej. Bez niego nie ma postępu w medycynie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dominik Dytfeld
Prezes Zarządu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego

Nasi członkowie


Zarząd

prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, autor i współautor wielu publikacji oryginalnych i przeglądowych o łącznym IF=185 oraz 6 rozdziałów w podręcznikach. Łączna suma cytacji wg Web of Knowledge 1024 (bez autocytacji, indeks Hirscha = 19). W swoich badaniach zajmuje się biologią molekularną oraz charakterystyką procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych. Od 2012 jest Redaktorem Naczelnym Acta Haematologica Polonica.

dr hab. Tomasz Wróbel

Prof. dr hab. Tomasz Wróbel jest zastępcą Kierownika Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obecnie pełni także funkcję prodziekana na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków i Polskiej Grupy Białaczkowej, a także Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego. Zainteresowania naukowe prof. Tomasza Wróbla skupiają się na nowotworach układu chłonnego. Brał udział w wielu badaniach klinicznych dotyczących tej grupy schorzeń. Jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. w Leukemia & Lymphoma, American Journal of Hematology, Leukemia Research.

prof.dr hab. Krzysztof Jamroziak

Prof. nadzw. dr hab. med. Krzysztof Jamroziak ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1999 r. W latach 2001-2014 był zatrudniony w Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kolejno na stanowiskach doktoranta, asystenta i adiunkta. Od 2014 r. pełni funkcję kierownika Oddziału Chorób Układu Chłonnego Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z podłożem genetycznym, molekularnymi czynnikami prognostycznymi oraz farmakogenomiką i indywidualizacją terapii nowotworów układu krwiotwórczego, w szczególności szpiczaka plazmocytowego i przewlekłej białaczki limfocytowej. Dodatkowo interesuje się rozwojem akademickich badań klinicznych w dziedzinie hematoonkologii w Polsce. Jest autorem lub współautorem ponad 80 artykułów naukowych z dziedziny hematologii, w tym opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach hematologicznych i onkologicznych, m.in.: Blood, Journal of Clinical Oncology, Leukemia, Haematologica, British Journal of Haematology, a także licznych rozdziałów w podręcznikach hematologicznych. Jest również aktywnie zaangażowany w pracę polskich i zagranicznych organizacji zajmujących się badaniami naukowymi i standaryzacją praktyki hematologicznej, między innymi Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), Polskiej Grupy Szpiczakowej (PGSz), Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego (PMC) i International Multiple Myeloma Research (IMMEnSE).

sekretarz Magda Matuszak | skarbnik Adam Nowicki

Komisja rewizyjna


Norbert Grząśko | Joanna Góra Tybor | Elżbieta Iskierka

Sąd Koleżeński


Marek Dudziński | Magdalena Hałasz | Marta Morawska
Statut Stowarzyszenia
Polskie Konsorcjum Szpiczakowe
Deklaracja członkowska
Polskie Konsorcjum Szpiczakowe