ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
VAT number: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Bank account: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

The Polish Myeloma Consortium (PMC) is an organization which aims at being an inter-institutional platform to initiate, plan and perform clinical and biological prospective studies on multiple myeloma. PMC fills the needs of the Polish scientific community to initiate inter-institutional research with the use of national research facilities, following the examples on MMRC (The Multiple Myeloma Research Consortium) and IFM (Intergroup Francophone du Myeloma) with a large contribution to the advancement of the knowledge of biology and treatment of multiple myeloma.

We founded PMC in January 2014. The Board of Directors, except for me, are: Christopher Giannopoulos from Lublin, Krzysztof Jamroziak from Warsaw, Tomasz Wrobel from Wroclaw, and my colleagues from Poznan: Magda Matuszak (Secretary) and Adam Nowicki (Treasurer).

We started our work in the middle of the Polish academic life. The main inspirer of the PMC creation was prof. Anna Dmoszyńska, from whom we received congratulations and strong support. Professor Andrzej Jakubowiak from the University of Chicago, which is committed to supporting Polish scientific aspirations, also played a very important role. The lack of organization, which is the PMC, was one of the main reasons for the failure of the study proposed by him in 2010. Despite the enthusiasm of the Polish researchers and sponsors of the project, there was no formal feasibility to perform such an inter-institutional trial. Prof. Roman Hájek from the Department of Pathology at the Medical Faculty of Masaryk University in Brno and prof. Xavier Leleu Service des Maladies of du Sang, Hopital Huriez in Lille, France, gave impetus to the idea of founding a direct group during the PTHiT Congress in Poznan. Many people in Poland, who keep in mind the research on multiple myeloma, support us.

We want to cooperate with groups similar to ours, such as PALG or PLRG. We want to benefit from their experience and exchange research ideas. We also cooperate with the Polish Myeloma Group (PGSz), which is an essential and permanent part of Polish hematology. Without the support of the Polish hematologists associated in PGSz our association will not succeed. We want to and we need to cooperate with PGSz. We would like to implement ideas that will be raised by the PGSz. We somehow want to be the "executive body" of the Polish Myeloma Group.

A clinical trial is the most advanced form of scientific research based on trust in the patient-doctor /researcher relationship. Without it, there is no progress in medicine. The law imposing the burden of treatment on the researcher virtually prevents the organization of clinical trials in Poland- denying the patient the opportunity to use the newest drugs. We want to change that, among other things, by the spread of investigator-initiated research, which is practically absent in Poland unlike in Western Europe and the USA. If they can do it, so can we. There is a difficult path ahead of us, but the first step is always the hardest. We believe that the success will come sooner or later.

We invite you to cooperate with us.

Dominik Dytfeld
President of the board of the Polish Myeloma Consortium

Members


Management Board

prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, autor i współautor wielu publikacji oryginalnych i przeglądowych o łącznym IF=185 oraz 6 rozdziałów w podręcznikach. Łączna suma cytacji wg Web of Knowledge 1024 (bez autocytacji, indeks Hirscha = 19). W swoich badaniach zajmuje się biologią molekularną oraz charakterystyką procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych. Od 2012 jest Redaktorem Naczelnym Acta Haematologica Polonica.

dr hab. Tomasz Wróbel

Prof. dr hab. Tomasz Wróbel jest zastępcą Kierownika Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obecnie pełni także funkcję prodziekana na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków i Polskiej Grupy Białaczkowej, a także Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego. Zainteresowania naukowe prof. Tomasza Wróbla skupiają się na nowotworach układu chłonnego. Brał udział w wielu badaniach klinicznych dotyczących tej grupy schorzeń. Jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in. w Leukemia & Lymphoma, American Journal of Hematology, Leukemia Research.

prof.dr hab. Krzysztof Jamroziak

Prof. nadzw. dr hab. med. Krzysztof Jamroziak ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1999 r. W latach 2001-2014 był zatrudniony w Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kolejno na stanowiskach doktoranta, asystenta i adiunkta. Od 2014 r. pełni funkcję kierownika Oddziału Chorób Układu Chłonnego Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z podłożem genetycznym, molekularnymi czynnikami prognostycznymi oraz farmakogenomiką i indywidualizacją terapii nowotworów układu krwiotwórczego, w szczególności szpiczaka plazmocytowego i przewlekłej białaczki limfocytowej. Dodatkowo interesuje się rozwojem akademickich badań klinicznych w dziedzinie hematoonkologii w Polsce. Jest autorem lub współautorem ponad 80 artykułów naukowych z dziedziny hematologii, w tym opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach hematologicznych i onkologicznych, m.in.: Blood, Journal of Clinical Oncology, Leukemia, Haematologica, British Journal of Haematology, a także licznych rozdziałów w podręcznikach hematologicznych. Jest również aktywnie zaangażowany w pracę polskich i zagranicznych organizacji zajmujących się badaniami naukowymi i standaryzacją praktyki hematologicznej, między innymi Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), Polskiej Grupy Szpiczakowej (PGSz), Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego (PMC) i International Multiple Myeloma Research (IMMEnSE).

sekretarz Magda Matuszak | skarbnik Adam Nowicki

Audit Committee


Norbert Grząśko | Joanna Góra Tybor | Elżbieta Iskierka

Arbitration Court


Marek Dudziński | Magdalena Hałasz | Marta Morawska
Statute
Polish Myeloma Consortium
Declaration of Membership
Polish Myeloma Consortium